(1) Az Egyesület vezető szerve a három tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással öt év időtartamra választja.
 
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.
 
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
 
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább öt naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az elnökségi ülés nem nyilvános, azon csak a meghívottak vehetnek részt.
 
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
 1. ) az Elnök megválasztása és visszahívása – a tisztségviselő akkor hívható vissza, ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el,
 2. ) az éves tagdíj mértékének és megfizetési határidejének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj és határidő kivételével,
 3. ) az éves költségvetés meghatározása,
 4. ) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
 5. ) az ügyrend elfogadása,
 6. ) az etikai szabályok elfogadása,
 7. ) tagfelvétel jóváhagyása, tag kizárása
 8. ) tiszteletbeli tagi cím adományozása és visszavonása
 9. ) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,
 10. ) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
 11. ) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
 12. ) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 
(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
 
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
 
(8) Nem lehet az Elnökség tagja, akivel szemben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok fennállnak.
 
8. § Az Elnök

(1) Az Elnök az Elnökség által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
 1. ) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 2. ) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
 3. ) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás,
 4. ) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
 5. ) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
 6. ) az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
 7. ) az éves költségvetés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából az Elnökség elé terjesztése,
 8. ) éves beszámoló tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából az Elnökség elé terjesztése,
 9. ) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,
 10. ) a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, az Egyesület beszámolóit, a közhasznúsági jelentést, működés szolgáltatás igénybevételi adatait az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza a személyes adatok és a személyiségi jogok védelmének figyelembevétele mellett.  
 
(3) Nem lehet az Egyesület Elnöke, akivel szemben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok fennállnak.