(1) Az Egyesület tagja jogosult:

  • részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
  • a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag törvényes képviselője útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
  • a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit; a nem természetes személy tagok törvényes képviselőjük útján választhatók tisztségviselővé.

(2) Az Egyesület tagja köteles:

  • az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
  • az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
  • az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.