Az Egyesület céljai:

- Esélyegyenlőség javítása az egészségügyben
- Az egészség megóvására, egészségvédelmére való nevelés
- Az egészséges életmódra való ösztönzés, egészségmegőrzés,
- prevenciós tevékenység
- Közreműködés egészségügyi jogviták rendezésében, mediációs tevékenység
- Egészségügyi oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés, konferencián való részvétel

 
- Szabadidős és hobbitevékenység
- Jogvédő tevékenység, tanácsadás
- Nemzetközi tevékenység
- Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység
- Egyéb
 
2. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

- Nemi, faji, társadalmi, képesítési, munkaköri és egyéb megkülönböztetések megszüntetése a különféle kultúrák találkozásának elősegítésével
- Egészségügyi felvilágosító és szűrőprogramok szervezése gyerekeknek és felnőtteknek, valamint az ehhez kapcsolódó kiadványok megjelentetése
- Az esélyegyenlőség, erőszakmentes életmód hirdetése
- Egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés
- Egészségügyi ön- és társismereti foglalkozások
- Nyári táboroztatás a különféle egészségügyi területek, egészségkultúrák jegyében
- Egyéb kapcsolódó kulturális és szervezési tevékenység, szabadidős programok elősegítése
- Kapcsolatok kiépítése hasonló törekvésű szervezetekkel, az állam illetékes szerveivel, együttműködés, az Európai Unió más országainak hasonló szervezeteivel valamint az EU határain túli szervezetekkel
- Honlap működtetése
- Pályázatfigyelés, segítségnyújtás pályázatkészítéshez
- Egészségügyi minőségbiztosítási szempontok kidolgozása, bevezetése, akkreditálása
- Egészségügyi életpálya-modell kidolgozása, leszakadó rétegek fölkarolása, támogatása
- Segítségnyújtás egészségügyi jogviták rendezésében

(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
3. Tudományos tevékenység, kutatás
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. Kulturális tevékenység
6. Kulturális örökség megóvása
7. Műemlékvédelem
9. Környezetvédelem
11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
12. Emberi és állampolgári jogok védelme
13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
16. Fogyasztóvédelem
17. Rehabilitációs foglalkoztatás
18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások
19. Euroatlanti integráció elősegítése
20. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások
23. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem

(3) Az Egyesület közhasznú működésének, a beszámolóknak és a szolgáltatások igénybevételi módjának nyilvánosságát a honlapján történő közzététel útján biztosítja.

(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület közvetlen politikai, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt nem állíthat.

(7) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.